Oferta

Firma FHU „POL-KRUSZ” Zbigniew Wojno oferuje szerokie portfolio betonów zwykłych, betonów  specjalnych, prefabrykatów oraz innych mieszanek na spoiwie cementowym. Od wielu lat systematycznie śledzimy potrzeby naszych klientów jak również trendy w kształtowaniu nowoczesnych budynków i budowli oraz stosowanych przy ich wznoszeniu materiałów. Nieustannie dostosowujemy i poszerzamy zakres naszej oferty jako producenta betonu. Dbamy o to, by nasze produkty spełniały rygorystyczne wymagania norm odniesienia oraz specyfikacji naszych najbardziej wymagających klientów.

beton towarowy, prefabrykaty betonowe, żwir, piasek beton towarowy, prefabrykaty betonowe, żwir, piasek

Płyty drogowe pełne, podwójnie zbrojone

o wymiarach 300/150/15 cm, 300/130/15 cm, 300/100/15 cm

Bloki betonowe

o wymiarach 240/60/60 cm, 180/60/60 cm, 120/60/60 cm, 60/60/60 cm

Beton towarowy

Beton konstrukcyjny

Mieszanka betonowa przeznaczona do wykonywania elementów konstrukcyjnych w różnego rodzaju budynkach i budowlach. To podstawowy materiał budowlany oferujący swobodę kształtowania oraz szybkie tempo wznoszenia konstrukcji. Beton ten produkujemy w oparciu o sprawdzone receptury dostosowane do warunków atmosferycznych oraz indywidualnych specyfikacji klienta. Źródłem wysokiej jakości i trwałości naszego betonu konstrukcyjnego są starannie dobrane surowce stosowane do produkcji oraz ciągły nadzór laboratoryjny prowadzony w ramach zakładowej kontroli produkcji. Nasz beton konstrukcyjny oferujemy w klasach wytrzymałości od C16/20 do C60/75, we wszystkich klasach konsystencji (uwzględniając betony samozagęszczalne) oraz we wszystkich wyspecyfikowanych przez zamawiającego klasach ekspozycji związanych z oddziaływaniem środowiska.

Beton niekonstrukcyjny (podkładowy)

Mieszanka betonowa przeznaczona jako warstwa wyrównująca podłoże gruntowe pod posadowienie fundamentów lub innych konstrukcji bezpośrednio na gruncie. Równie często wykonuje się z niej podbudowy pod posadzki lub nawierzchnie betonowe. Wykonanie betonu podkładowego ma za zadanie zabezpieczenie zbrojenia konstrukcji przed zabrudzeniem gruntem z wykopu, ułożenie warstw odcinających lub poślizgowych. Nasz beton niekonstrukcyjny (podkładowy) oferujemy w klasach wytrzymałości od C8/10 do C12/15, klasach konsystencji S1 do S4 i w klasie ekspozycji X0.

Beton posadzkowy

Mieszanki betonowe przeznaczone do wykonywania posadzek wewnątrz pomieszczeń (nie narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych) wykańczanych w technologii DST, WTW lub zacieranych na ostro. Specjalnie zaprojektowany stos okruchowy oraz odpowiednio dobrane spoiwa i domieszki chemiczne gwarantują uzyskanie niskiego wskaźnika w/c a z nim podniesienie trwałości, jakości  oraz znaczne ograniczenia skurczu betonu. Betony posadzkowe często modyfikowane są poprzez dodanie:

  • włókien stalowych zwiększających wytrzymałość betonu na rozciąganie,
  • makrowłókien polimerowych zwiększających wytrzymałość betonu na rozciąganie,
  • mikrowłókien polipropylenowych zmniejszające skurcz plastyczny betonu.

Odpowiednio zaprojektowane betony modyfikowane włóknami pozwalają na wykonywanie posadzek bezspoinowych i/lub dużych pól bezdylatacyjnych, które znacząco podnoszą komfort użytkowania obiektów. Nasz beton posadzkowy oferujemy w klasach wytrzymałości od C20/25 do C35/45,  klasach konsystencji od S3 do S4 oraz we wszystkich wyspecyfikowanych przez zamawiającego klasach ekspozycji związanych z oddziaływaniem środowiska.

Beton mostowy

Mieszanki betonowe przeznaczone do wykonywania konstrukcji obiektów inżynierskich narażonych na agresywne oddziaływanie czynników atmosferycznych w trakcie eksploatacji. Najczęściej są to obiekty w budownictwie komunikacyjnym (mosty, wiadukty, przejścia nadziemne i podziemne itp. itd.). Betony te projektujemy z uwzględnieniem specjalnych wymagań trwałościowych jak np.  mrozoodporność w warunkach dostępu środków odladzających, wysoka wodoszczelność i niska nasiąkliwość. Z uwagi na agresywne środowisko, do produkcji tego typu betonów najczęściej stosujemy cementy specjalne niskoalkaliczne o wysokiej odporności na siarczany. Mrozoodporność, kluczowy parametr  w naszych warunkach atmosferycznych uzyskujemy poprzez prawidłowe napowietrzenie mieszanki betonowej, niskie w/c oraz stosowanie mrozoodpornych kruszyw ze skał magmowych i metamorficznych w tym grysów granitowych, bazaltowych, granodiorytowych, amfibolitowych, gabro, czy gnejsów. Nasz beton mostowy oferujemy w klasach wytrzymałości od C25/30 do C50/60, klasach konsystencji od S2 do S4, stopniu mrozoodporności od F100 do F200, stopniu wodoszczelności od W8 do W12, nasiąkliwości wagowej poniżej 5% oraz we wszystkich wyspecyfikowanych przez zamawiającego klasach ekspozycji związanych z oddziaływaniem środowiska.

Beton nawierzchniowy

Mieszanki betonowe przeznaczone do wykonywania nawierzchni betonowych narażonych na agresywne oddziaływanie czynników atmosferycznych i ścierania od ruchu pojazdów w trakcie eksploatacji. Nawierzchnie dróg w budownictwie komunikacyjnym najczęściej wykonywane są obecnie w konsystencji S1 za pomocą specjalnych rozściełaczy, w technologii dwuwarstwowej z warstwą jezdną z betonu z kruszywem odkrytym. Inną formą betonów nawierzchniowych są betony wykonywane w konsystencji S2 lub S3 w stałym szalunku układane bezpośrednio z leja betonowozu i zagęszczane wibratorami wgłębnymi i listwowymi. Tego typu nawierzchnie najczęściej wykonuje się na terenach przemysłowych (drogi wewnętrzne i place manewrowe). Niezależnie od sposobu wbudowania, projektując nasze betony nawierzchniowe uwzględniamy specjalne wymagania trwałościowe jak np.  mrozoodporność w warunkach dostępu środków odladzających oraz wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu i/lub zginaniu. Z uwagi na agresywne środowisko, do produkcji tego typu betonów najczęściej stosujemy cementy specjalne niskoalkaliczne o wysokiej odporności na siarczany. Mrozoodporność, kluczowy parametr  w naszych warunkach atmosferycznych uzyskujemy poprzez prawidłowe napowietrzenie mieszanki betonowej, niskie w/c oraz stosowanie mrozoodpornych kruszyw ze skał magmowych i metamorficznych w tym grysów granitowych, bazaltowych, granodiorytowych, amfibolitowych, gabro, czy gnejsów. Nasz beton nawierzchniowy oferujemy w klasach wytrzymałości od C30/37 do C35/45 , klasach konsystencji od S1 do S4, stopniu mrozoodporności od F100 do F200, kategorii odporność  betonu na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie w obecności soli odladzających od FT0 doFT2, nasiąkliwości wagowej poniżej 5% oraz we wszystkich wyspecyfikowanych przez zamawiającego klasach ekspozycji związanych z oddziaływaniem środowiska.

Beton kontraktorowy

Mieszanki betonowe przeznaczone do wykonywania głębokiego fundamentowania w tym pali, ścian
szczelinowych oraz elementów podwodnych. Prawidłowo zaprojektowana mieszanka kontraktorowa
układa się i zagęszcza pod własnym ciężarem nie wymagając wibracji. Mieszanka powinna
charakteryzować się wysoką klasą konsystencji oraz niską lepkością przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej stabilność (odporności na segregację). Odporność na segregację jest szczególnie istotna przy
betonowaniu w bentonitowej zawiesinie stabilizującej ponieważ zmniejsza ryzyko mieszania się
betonu z zawiesiną. Projektując nasze betony kontraktorowe przykładamy szczególną uwagę do
odpowiedniej zawartość frakcji pylastych w kruszywach oraz właściwie dobranych spoiw
hydraulicznych i domieszek. Stosowanie kruszyw otoczakowych pozytywnie wpływa na reologię
mieszanki oraz zapobiega jej klinowaniu co mogłoby utrudniać np. wsuwanie zbrojenia w palach
wierconych.
Nasze betony kontraktorowe oferujemy w klasach wytrzymałości od C20/25 do C35/45, klasach
konsystencji od S4 do S5, stopniu wodoszczelności od W8 do W12 oraz we wszystkich
wyspecyfikowanych przez zamawiającego klasach ekspozycji związanych z oddziaływaniem
środowiska.

Beton masywny

Mieszanka betonowa przeznaczona do wykonywania masywnych elementów żelbetowych w których
kluczowe jest eliminowanie ryzyka powstania spękań od naprężeń termicznych. Typowymi
przykładami elementów masywnych są płyty fundamentowe w budownictwie kubaturowym,
przemysłowym i energetycznym. Projektując nasze mieszanki betonowe przeznaczone do
wykonywania masywnych konstrukcji żelbetowych stosujemy gruboziarniste stosy okruchowe oraz
układy spoiwowe (mieszanina cementów i dodatków typu II) gwarantujące możliwie niskie ilości
wydzielanego ciepła w trakcie wiązania i twardnienia betonu. Stosujemy cementy o niskim cieple
hydratacji oraz najwyższej kategorii lotne popioły krzemionkowe. Istotnym elementem są właściwie
dobrane domieszki o działaniu uplastyczniająco – upłynniającym oraz opóźniającym. Mocny szkielet
kruszywowy i niskokaloryczne spoiwa sprzyjają uzyskaniu betonu o minimalnym osiadaniu, niskim
skurczu i wolnym rozwoju wytrzymałości.
Nasz beton masywny oferujemy w klasach wytrzymałości od C25/30 do C35/45, klasach konsystencji
od S2 do S4 oraz we wszystkich wyspecyfikowanych przez zamawiającego klasach ekspozycji
związanych z oddziaływaniem środowiska.

Beton do wykonania „białej wanny”

Technologia „białej wanny” polega na wykonaniu podziemnych kondygnacji w formie szczelnej
skrzyni żelbetowej, w której odpowiednio dobrana mieszanka betonowa i stosowanie systemowych
elementów uszczelniających połączenia płyty fundamentowej ze ścianami oraz przejścia dylatacyjne i
zimne spoiny, pozwalają uzyskać pełną szczelność konstrukcji. Tego typu rozwiązanie jest stosowane
w przypadku wysokiego poziom wód gruntowych, jego znacznego wahania w cyklu rocznym i/lub
występowaniu sączeń poziomych powyżej poziomu posadowienia.
Projektując nasze mieszanki do wykonania „białej wanny” szczególną uwagę przywiązujemy do
szczelność betonu (odporności betonu na penetrację wody pod ciśnieniem). Uzyskujemy ją poprzez
właściwe dobranie układu spoiwowego (cementu i dodatków typu II) oraz wysokogatunkowych
kruszyw otoczakowych lub łamanych. Mieszanki betonowe modyfikujemy odpowiednio dobranymi
domieszkami uplastyczniająco – upłynniającymi. Takie podejście gwarantuje uzyskanie wysokiej
szczelność matrycy cementowej i dokładne przyleganie tej matrycy do szkieletu okruchowego. W
efekcie znacząco ograniczamy ryzyko sączeń w strefie kontaktowej matryca cementowa – szkielet
kruszywowy. Na życzenie klienta oferujemy również możliwość zastosowania domieszek i/lub
dodatków uszczelniających o właściwościach zasklepiających rysy i pęknięcia w betonie powstałe na
skutek odkształceń termicznych lub innych związanych np. z nierównomiernym osiadaniem budynku.
Nasz beton do wykonania „białej wanny” oferujemy w klasach wytrzymałości od C25/30 do C35/45,
klasach konsystencji od S2 do S4, wodoszczelności od W8 do W12 oraz we wszystkich
wyspecyfikowanych przez zamawiającego klasach ekspozycji związanych z oddziaływaniem
środowiska.

Beton samozagęszczalny (SCC)

Mieszanka betonowa samozagęszczalna stosowana jest do wykonania elementów żelbetowych, w
których skomplikowane kształty geometryczne i/lub gęste zbrojenie uniemożliwiają stosowanie
wibratorów wgłębnych lub przyczepnych.
Nasze betony samozagęszczalne SCC projektujemy z uwzględnieniem rozmieszczenia zbrojenia w
elemencie co ma kluczowe znaczenie dla odpowiedniego dobrania stosu okruchowego. Prawidłowo
zaprojektowana mieszanka pozwala wyeliminować ryzyko zawieszania się kruszywa na prętach
zbrojeniowych co mogło by prowadzić do jej rozsegregowania. Umiejętnie dobrane spoiwa (cementy
i dodatki typu II) oraz modyfikacja domieszkami upłynniająco – uplastyczniającymi pozwala nam
uzyskać ciekłe mieszanki betonowe szczelnie wypełniające szalunek. Uzyskanie odpowiedniej lepkości
mieszanki poprawia jej odporność na segregację oraz ułatwia jej odpowietrzenie i zagęszczenie pod
własnym ciężarem.
Nasz beton samozagęszczalny SCC oferujemy w klasach wytrzymałości od C30/37 do C50/60, klasach
konsystencji od SF1 do SF3, wodoszczelności od W8 do W12 oraz we wszystkich wyspecyfikowanych
przez zamawiającego klasach ekspozycji związanych z oddziaływaniem środowiska.

Beton jamisty

Mieszanki betonowe przeznaczone do wykonywania parkingów i dróg dojazdowych pod lekki ruch
kołowy jak również podbudowy i warstwy drenażowe pod nawierzchnie trawiaste (naturalne i
sztuczne) oraz nawierzchnie sportowe na kortach i bieżniach wykonywanych z poliuretanów.
Podstawową cechą betonu jamistego jest jego otwarta / porowata struktura uzyskiwana poprzez
nieciągłe uziarnienie zastosowanego stosu okruchowego przez co staje się on przepuszczalny dla
wody i powietrza. Stosowanie betonu jamistego pozwala wyeliminować lub znacząco ograniczyć
koszty instalacji odwadniających niezbędne w przypadku dużych powierzchni utwardzonych.
Nasz beton jamisty składa się głównie z kruszywa grubego (najczęściej bez piasku lub z niewielką jego
domieszką). Ziarna kruszywa związane zaczynem cementowym tworzą porowatą strukturę.
Umiejętnie dobrane domieszki chemiczne gwarantują przyczepność zaczynu cementowego do
kruszywa grubego, ograniczając ryzyko jego spływania i zatykania porów w betonie.
Nasz beton jamisty oferujemy w klasach wytrzymałości od C8/10 do C16/20 oraz gwarantowaną
przepuszczalnością wody powyżej 80 litrów / minutę / m 2

Beton ekspansywny

Mieszanka betonowa wykazująca cechy ekspansywne (zwiększanie objętości w trakcie
wbudowywania). Może być stosowana zarówno jako beton konstrukcyjny jak i wypełniający. Znajduje
zastosowanie w przypadku konieczności:
– wymiany odcinkowej istniejących fundamentów liniowych (tzw. podbijanie fundamentów)
– wykonania podlewek pod maszyny i konstrukcyjne precyzyjnie osadzane za pomocą śrub
– wypełnienia konstrukcji wykonanej z elementów prefabrykowanych
– zaślepienia otworów przejść kanalizacyjnych lub podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej
– wykonania szczelnego wypełnienia balastowego istniejących konstrukcji
– wypełnienie konstrukcji stalowych z elementów o profilu zamkniętym w celu ochrony przed korozją
Nasze betony ekspansywne są każdorazowo projektowane z uwzględnieniem specyficznych wymagań
wynikających z sposobu wbudowania (pompowanie, rozładunek z kosza zasypowego), parametrów
wytrzymałościowo – trwałościowych betonu stwardniałego oraz wielkości wypełnianych przestrzeni.
Efekt ekspansywności (zwiększenia objętości) betonu uzyskujemy przez zastosowanie specjalnej
domieszki, która w kontakcie z zaczynem cementowym powoduje wytworzenie mikropęcherzyków
wodoru. W zależności od dozowania domieszki ekspansywnej, możliwe jest uzyskanie różnego efektu
– od ograniczenia naturalnego skurczu betonu aż do wzrostu objętości o kilka procent.
Nasz beton ekspansywny oferujemy w klasach wytrzymałości od C16/20 do C30/37, klasach
konsystencji od S3 do S5 oraz we wszystkich wyspecyfikowanych przez zamawiającego klasach
ekspozycji związanych z oddziaływaniem środowiska.

***

Poniżej tabela z podstawowymi wymaganiami  w zakresie oferowanych przez nas betonów  zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 wraz z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265:2018-10. Tabela zawiera również często specyfikowane przez klientów wymagania zgodnie z PN-88/B06250 (wodoszczelność, nasiąkliwość).

Klasy wytrzymałości betonu stwardniałego C8/10 Beton do zastosowań niekonstrukcyjnych
C12/15
C16/20 Beton do zastosowań konstrukcyjnych
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
C55/67
C60/75
Klasy konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stożka S1 opad stożka 10 – 40 mm
S2 opad stożka 50 – 90 mm
S3 opad stożka 100 – 150 mm
S4 opad stożka 160 – 210 mm
S5 opad stożka ≥ 220 mm
Klasy konsystencji mieszanki betonowej wg metody stolika rozpływowego F1 rozpływ ≤ 340 mm
F2 rozpływ od 350 do 410 mm
F3 rozpływ od 420 do 480 mm
F4 rozpływ od 490 do 550 mm
F5 rozpływ od 560 do 620 mm
F6 rozpływ ≥ 630 mm
Klasy konsystencji mieszanki betonowej wg metody rozpływu stożka (oznaczenie tylko dla betonów samozagęszczalnych – SCC) SF1 rozpływ stożka od 550 do 650 mm
SF2 rozpływ stożka od 660 do 750 mm
SF3 rozpływ stożka od 760 do 850 mm
Klasy ekspozycji związane z oddziaływaniem środowiska wbudowania i eksploatacji betonu X0 brak zagrożenia korozją lub agresją środowiska
XC1, XC2, XC3, XC4 korozja spowodowana karbonatyzacją
XD1, XD2, XD3 korozja spowodowana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej
XS1, XS2, XS3 Korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej
XF1,XF2, XF3, XF4 agresja spowodowana cyklicznym zamarzaniem i rozmarzaniem betonu
XA1, XA2, XA3 agresja spowodowana oddziaływaniem chemicznym środowiska
XM1, XM2, XM3 agresja wywołana ścieraniem
Uziarnienie mieszanki betonowej (maksymalna deklarowana średnica najgrubszej frakcji kruszywa stosowanego do produkcji betonu) Dmax=8 mm
Dmax=16 mm
Dmax=22,4 mm
Dmax=31,5 mm
Wodoszczelność – zdolność betonu do przeciwstawieniu się wnikaniu wody pod ciśnieniem (zgodnie z PN-88/B-06250) bez wymagań
W2
W4
W6
W8
W10
W12
Nasiąkliwość – masa wody wchłonięta przez beton zanurzony w wodzie pod ciśnieniem atmosferycznym w porównaniu do masy suchego betonu (zgodnie z PN-88/B-06250) ≤9% dla betonów osłoniętych od wpływu warunków atmosferycznych
≤5% dla betonów wystawionych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych
≤4% Dla betonów wystawionych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych i dostęp soli
odladzających
Stopnie mrozoodporność – odporności betonu na cykliczne zamrażanie i odmrażanie (zgodnie z PN-B-06265:2018-10) F25
F50
F75
F100
F150
F200
F250
F300
Kategorie odporność betonu na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie w obecności soli odladzających (zgodnie z PN-B-06265:2018-10) FT0
FT1
FT2

Na życzenie klientów możemy również wykonywać badania i deklarować inne parametry mieszanki betonowej i stwardniałego betonu w tym:

  • oznaczenie konsystencji metodą Vebe lub metodą  stopnia zagęszczalności
  • oznaczenie klasy lepkości, przepływalności i odporności na segregację  betonu samozagęszczalnego
  • oznaczenie wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu lub zginaniu

Zaprawy budowlane

Cementowa zaprawa murarska

Zaprawy murarskie ogólnego przeznaczenia (G) dedykowane są do łączenia elementów ściennych w
murach osłoniętych przed działaniem czynników zewnętrznych i podlegających wymaganiom
konstrukcyjnym. Zaprawy można stosować do wykonywania tradycyjnych robót murarskich takich jak
wznoszenie murów, słupów i ścian działowych z elementów murowych ceramicznych, wapienno –
piaskowych oraz betonowych.
Kluczem do jakości naszych zapraw są starannie dobrane surowce w tym cementy, dodatki,
domieszki oraz płukany piasek kwarcowy. Stosujemy specjalne domieszki o działaniu kompleksowym,
które gwarantują długi czas zachowania właściwości roboczych oraz wysoki stopień plastyczności i
bardzo dobrą przyczepnością zaprawy.
Zaprawa murarska powinna być stosowana zgodnie z technologią wykonywania robót murarskich z
zastosowaniem zapraw cementowych. Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania spoin o grubości
od 6 do 40 mm.
Nasze zaprawy murarskie oferujemy w klasach wytrzymałości M5; M10; M15 oraz M20. Standardowy
czas zachowania właściwości roboczych ≥ 36 godzin.

Podsypki, podbudowy, stabilizacje

Podsypki cementowo-piaskowe

Podsypki cementowo-piaskowe przeznaczone są do stosowania w robotach brukarskich jako warstwa
wyrównująca pod nawierzchnię z kostki brukowej, płyt chodnikowych oraz elementów
towarzyszących takich jak krawężniki, obrzeża i koryta odwadniające. Zadaniem podsypki
cementowo-piaskowej jest przeniesienie obciążeń z warstwy ścieralnej nawierzchni na podbudowę
stanowiącą warstwę konstrukcyjną nawierzchni.
Nasze podsypki cementowo-piaskowe oferujemy w dwóch kategoriach.
Pierwsza kategoria to podsypki z deklarowaną proporcją zmieszania objętościowego surowców np.
1:3 (co oznacza, że na jedną część cementu przypadają trzy części pisaku). W tej kategorii oferujemy
podsypki cementowo-piaskowe o proporcjach zmieszania od 1:1 do 1:12.
Druga kategoria to podsypki z deklarowaną zawartością cementu np. P100 (co oznacza, że w jednym
metrze sześciennym podsypki zawarte jest 100kg cementu). W tej kategorii oferujemy podsypki
cementowo-piaskowe od P50 do P300.

Mieszanki związane cementem

Mieszanki związane cementem (tzw. CBGM) zgodne z wytycznymi GDDKiA zawartymi w WT5 2010
oraz wymaganiami normy PN-EN 14227-1:2013 to rodzaj mieszanek związanych hydraulicznie
stosowanych w budownictwie drogowym. Powstają poprzez wymieszanie cementu ze specjalnie
dobranym kruszywem i piaskiem o odpowiednim uziarnieniu. Przeznaczone są do wykonywania
warstw konstrukcyjnych nawierzchni sztywnych i podatnych w drogach o kategorii ruchu od KR1 do
KR6. W zależności od wytrzymałości i uziarnienia mogą pełnić funkcję: warstwy ulepszonego podłożą,
podbudowy pomocniczej lub podbudowy zasadniczej.
Nasze mieszanki związane cementem oferujemy w klasach wytrzymałości: C0; C1,5/2,0; C3/4; C5/6;
C8/10; C12/15; C16/20 oraz C20/25 na kruszywach o uziarnieniu 0-8 mm; 0-11,2 mm; 0-16 mm; 0-
22,4 mm; 0-31,5 mm. Dla mieszanek związanych cementem deklarujemy wskaźnik mrozoodporności
≥0,6 lub ≥0,7.

Stabilizacje cementowe

Mieszanki zgodne z PN-S-96012 przeznaczone są do wykonania podbudowy zasadniczej, podbudowy
pomocniczej lub warstwy ulepszonego podłoża w budownictwie drogowym. Mogą być stosowane do
wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii od KR1 do
KR6. Stabilizacje produkujemy na naszych węzłach betoniarskich przez dokładne wymieszanie
cementu, pisaków i kruszyw. Ciągły pomiar uziarnienia i wilgotności piasku oraz kruszyw sprzyja
uzyskaniu jednorodnych mieszanek o stałych właściwościach użytkowych.
Nasze stabilizacje cementowe oferujemy w klasach wytrzymałości Rm=1,5 MPa; Rm=2,5MPa oraz
Rm=5,0 MPa, na kruszywach o uziarnieniu 0-2mm; 0-8mm lub 0-16mm. Dla mieszanek cementowo –
kruszywowych deklarujemy wskaźnik mrozoodporności ≥0,6 lub ≥0,7.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.